สอนแบบมอนเตสซอรี่คืออะไร มันดีกับลูกของเราอย่างไร

คุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านกำลังมองหาหลักสูตรที่เหมาะกับลูกเล็กอยู่ ซึ่งก็มีหลายแบบ หนึ่งในนั้นคือ “การสอนแบบมอนเตสซอรี่”(Montessori Education)  แนวการสอนที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน การสอนแบบมอนเตสซอรี่คืออะไร สอนให้เด็กเรียนรู้แบบไหน มาทำความเข้าใจกัน

การสอนแบบมอนเตสซอรี่ คืออะไร?  

การสอนแบบมอนเตสซอรี่ (Montessori Education) คือ รูปแบบการสอนที่เป็นการนำความรู้ไปให้เด็ก โดยไม่ใช่ด้วยวิธีการบอกให้อ่านหรือท่องจำ แต่เป็นการปลูกฝังให้เด็กได้เรียนรู้และเติบโตไปตามธรรมชาติที่เขาเป็น ให้เด็กได้เรียนรู้อย่างอิสระ และเลือกกิจกรรมที่เขาสนใจเองได้ ผ่านสิ่งแวดล้อมที่ครูจัดให้อย่างมีเป้าหมาย ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น และมือ ไม่เน้นการท่องจำ แต่จะมีครูที่คอยให้คำแนะนำและสาธิตการใช้อุปกรณ์การเรียนในครั้งแรก จนเด็กเกิดความเข้าใจและคุ้นชิน จากนั้นเด็กก็จะเริ่มเรียนรู้ด้วยตัวเอง ส่งผลให้เด็กมีสมาธิมากขึ้น เข้าใจมากขึ้น และสามารถจดจำสิ่งต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ข้อดีของการเรียนแบบมอนเตสซอรี่ 

การสอนแบบมอนเตสซอรี่ สอนให้เด็กเติบโตได้อย่างมีอิสระและเป็นธรรมชาติ มีข้อดีดังนี้ 

  • สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ – เนื่องจากเป็นการรวมกันระหว่างเด็กในหลายช่วงวัย จะส่งผลให้เด็กแต่ละคนมีการปรับตัวและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
  • เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน – ด้วยความที่เด็กหลายช่วงวัยมาเรียนรวมกัน เด็กที่โตกว่าจะให้ความช่วยเหลือ ดูแล เกิดเป็นความมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน
  • ไม่มีการเปรียบเทียบ – เนื่องจากเด็กมีความสนใจแตกต่างกันไปคนละด้าน เด็กจึงทำงานชิ้นนั้นๆ เสร็จได้ด้วยตัวเองเพราะต่างคนต่างเรียนรู้ จึงทำให้ไม่มีการเปรียบเทียบหรือแข่งขันกับเด็กคนอื่นๆ
  • สนุกกับการเรียน – เด็กบางคนเรียนรู้ได้เร็วกว่า ทำงานเสร็จได้เร็วกว่า ก็จะได้เรียนรู้สิ่งที่ซับซ้อนมากขึ้นไป โดยไม่ต้องรอเพื่อนคนอื่นๆ เด็กจึงไม่เกิดการเบื่อหน่ายต่อการเรียน
  • มีสมาธิ – เมื่อเด็กมีอิสระในการเลือกที่จะเรียนรู้สิ่งที่ตนเองสนใจ เด็กจะมีจิตใจที่จดจ่อ ต่อการทดลอง และการหาคำตอบที่ตนเองอยากรู้ ส่งผลให้เด็กมีสมาธิมากขึ้นไปโดยปริยาย
  • มีบุคลิกภาพที่ดี – เด็กจะกล้าตัดสินใจด้วยตัวเอง มีความคิดพลิกแพลง รู้จักการแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง มีความรับผิดชอบ รู้จักการปรับตัวให้เข้ากับสังคม มีทัศนคติเชิงบวก รวมถึงมีวุฒิภาวะที่เหมาะสมกับช่วงวัย

เด็กในช่วงวัย 3-6 ปี จะเป็นช่วงที่ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และเริ่มพัฒนาตัวตนและบุคลิกภาพของตนเอง การสอนด้วยหลูกสูตรมอนเตสซอรี่จะสามารถช่วยให้ลูกสร้างตัวตนได้อย่างสมบูรณ์